Subsidies, subsidieregelingen. In Nederland zijn er voor veel maatschappelijke ontwikkelingen subsidies om deze te realiseren. Zonder subsidies komen veel maatschappelijk gewenste ontwikkelingen niet van de grond.

 
 
 

Oppas Subsidie

 
 
Naam subsidie: Oppas subsidie

Omschrijving: Subsidie voor de oppas van uw kinderen

Tags: oppas, subsidie, kinderopvang, oppassubsidie

Link: www.oppassubsidies.nl

Terug naar het subsidie overzicht »

Rotterdam, duurzame stad
Rotterdam is een van de toonaangevende steden in Nederland wat betreft duurzaamheid
www.010rotterdam.nl

 

Meer geld naar kinderopvang en wijken in 2008
Persbericht | 23-05-2008

In 2008 wordt er meer geld uitgegeven aan kinderopvang en de wijkaanpak dan in de Miljoenennota 2008 was voorzien. Dat staat in de voorjaarsnota die minister Bos van Financiėn namens het kabinet aan de Tweede Kamer heeft gezonden. De voorjaarsnota geeft de stand van zaken in het huidige economisch onzekere begrotingsjaar.

Het kabinet heeft dit voorjaar te maken gekregen met enkele forse overschrijdingen die binnen de uitgavenkaders zijn opgevangen. Deels door structurele maatregelen te treffen, deels door gebruik te maken van ruimte die ontstaat ten gevolge van enkele meevallers.

In het Coalitieakkoord is afgesproken dat de uitgaven (subsidies) voor kinderopvang zullen stijgen van 1,6 miljard euro in 2006/2007 naar 2,4 miljard euro in 2011. Dat blijft het geval. Daarbovenop trekt het kabinet in de tussenliggende jaren tot 2011 nog 1,6 miljard euro extra uit voor kinderopvang. Daarvan is dit jaar 500 miljoen euro meer beschikbaar bovenop het geld dat al in de Miljoenennota was uitgetrokken. Daarnaast neemt het kabinet maatregelen om kinderopvang ook in de toekomst betaalbaar en toegankelijk te houden. Zonder maatregelen is de verwachting dat in 2011 de overschrijdingen gaan oplopen tot 1,2 miljard euro per jaar.

De stijgende kosten voor kinderopvang houden deels verband met een toename in het gebruik van kinderopvang (en participatie), maar staan daar voor een groter deel los van. Dit opent de mogelijkheid om de regeling bij te stellen zonder dat de participatiedoelstellingen van het kabinet in het geding komen. Na bijstelling komt de bijdrage van ouders op 23 procent, die van werkgevers op 28 procent. De overheid draagt nog steeds het grootste gedeelte van de kosten van kinderopvang: 49 procent in 2011.

Het kabinet heeft tevens besloten in 2008 en 2009 voor de wijken ruim 240 miljoen euro beschikbaar te stellen. Hiermee wil het kabinet de wijkactieplannen aanjagen. Daarnaast wordt er tot 2011 60 miljoen euro extra uitgetrokken voor bewonersinitiatieven.

In de voorjaarsnota wordt uitgegaan van het Centraal Economisch Plan van het CPB. Het CPB heeft de groei voor 2008 verlaagd van 2½ naar 2¼ procent. Deze terugval is deels te verklaren door de kredietcrisis. Het EMU-saldo komt naar verwachting uit op 0,9 procent BBP terwijl in de Miljoenennota 2008 nog werd uitgegaan van een overschot van 0,4 procent. De verbetering wordt voornamelijk veroorzaakt door hogere belasting- en premieinkomsten.
Bron: www.regering.nl