Subsidies, subsidieregelingen. In Nederland zijn er voor veel maatschappelijke ontwikkelingen subsidies om deze te realiseren. Zonder projectsubsidies komen veel maatschappelijk gewenste ontwikkelingen niet van de grond.

 
 
 

Projectsubsidie

 
 
Naam subsidie: Projectsubsidie

Omschrijving: Subsidieren van diverse projecten is maatschappelijk relevant

Tags: subsidie, project, projectsubsidie

Link: www.projectsubsidie.nl

Terug naar het subsidie overzicht »

Rotterdam, duurzame stad
Rotterdam is een van de toonaangevende steden in Nederland wat betreft duurzaamheid
www.010rotterdam.nl

 
Voorbeelden van projectsubsidie:

 

Projectsubsidie wetenschappelijk onderzoek
De Brandwonden Stichting stelt jaarlijks subsidies beschikbaar voor onderzoekers om wetenschappelijk onderzoek te verrichten op het gebied van de preventie, de behandeling van brandwonden en/of de (verbetering van) de kwaliteit van leven van mensen met brandwonden.

Onderstaand kunt u de informatie en betreffende formulieren downloaden voor de aanvraag van projectsubsidies met een startdatum in 2010.

Tijdschema
14 april 2009 : sluitingsdatum indienen aanvragen projectsubsidies
8 juni 2009 : vergadering Wetenschappelijke Adviesraad
begin juli 2009 : eerste terugkoppeling
begin september 2009 : correspondentie wederhoor
2 november 2009 : vergadering Wetenschappelijke Adviesraad
begin december 2009 : uitslag eindbeoordeling


Formulieren projectsubsidies met een startdatum in 2010

Algemene richtlijnen aanvraag projectsubsidie 2010
Aanvraagformulier projectsubsidie 2010
Algemene Subsidievoorwaarden 2009
Toegekende projectsubsidies
Informatie en benodigde documenten met betrekking tot reeds toegekende en lopende projecten kunt u vinden onder documenten toegekend onderzoek.

Klachten- en bezwaarprocedure
Klachten met betrekking tot de subsidieregeling worden behandeld volgens de algemene klachtenprocedure van de Brandwonden Stichting. Download hier de informatie over de procedure.
Bron: http://www.brandwonden.nl/page/362

Milieubeweging krijgt alleen nog projectsubsidie

Milieu-organisaties kunnen in het vervolg slechts op projectbasis subsidie aanvragen. Dat voorkomt dat de milieubeweging op kosten van de overheid juridische procedures voert tegen besluiten van dezelfde overheid. Dat is de kern van de modernisering van de Subsidieregeling Maatschappelijke Organisaties en Milieu (SMOM), die minister Cramer van Ruimte en Milieu vandaag bekend gemaakt heeft.

Cramer constateert in haar brief aan de Tweede Kamer dat “een nieuwe fase aangebroken is in de maatschappelijke perceptie van milieuproblematiek”. Aandacht voor en kennis van het milieuproblemen is doorgedrongen tot het grote publiek. “Steeds meer individuen, groeperingen en bedrijven zijn bereid zelf een bijdrage te leveren aan een duurzame samenleving”. Volgens Cramer is het de taak van de milieubeweging om deze initiatieven te begeleiden. Hiertoe worden de beoordelingscriteria voor het verkrijgen van subsidie vereenvoudigd en aangescherpt.
De laatste tijd is er publiek debat ontstaan over het feit dat gesubsidieerde milieu-organisaties soms lange juridische procedures aanspannen tegen overheidsbesluiten. Milieu-organisaties hebben daartoe “het volste recht”, aldus Cramer. “Het is alleen de vraag of deze procedures met overheidsgeld bekostigd zouden moeten worden.” Dit is volgens Cramer “een zwakke schakel”. Daarom komen kosten voor gerechtelijke procedures niet langer in aanmerking voor subsidie. Volgens Cramer draagt dit bij aan een “volwassen relatie” tussen overheid en milieubeweging.
Bij die volwassen relatie past ook dat subsidies niet bedoeld zijn om organisaties in stand te houden. Daarom wil Cramer stoppen met de zogenoemde programmasubsidies. Deze worden meerjarig aan grote organisaties toegekend voor een brede set van ruim omschreven activiteiten.
De SMOM wordt via een jaarlijkse aanbesteding door Senter Novem uitgevoerd. Jaarlijks is ongeveer 9 miljoen euro beschikbaar.
http://www.peopleplanetprofit.be/artikel.php?IK=1807