Subsidies, subsidieregelingen. In Nederland zijn er voor veel maatschappelijke ontwikkelingen subsidies om deze te realiseren. Zonder subsidies komen veel maatschappelijk gewenste ontwikkelingen niet van de grond.

 
 
 

Subsidie
Duurzame energie

 
 
Naam subsidie: Duurzame energie

Omschrijving: Duurzame energie is energie die niet wordt opgewekt door aardolie, aardgas of steenkool te verbranden, maar door schone, onuitputtelijke bronnen.

Tags: duurzaam, subsidie, energie

Link: www.subsidieduurzameenergie.nl

Terug naar het subsidie overzicht ╗

Rotterdam, duurzame stad
Rotterdam is een van de toonaangevende steden in Nederland wat betreft duurzaamheid
www.010rotterdam.nl

 

Wat is duurzame energie?

Duurzame energie is een verzamelterm voor energiebronnen die uit 'hernieuwbare' bron kunnen worden gewonnen. Het kenmerk van duurzame energie is dat de winning ervan niet leidt tot het uitputten van een voorraad.

We onderscheiden twee vormen. Allereerst zijn er bronnen van duurzame energie die elektriciteit opwekken. Te denken valt aan windenergie, (fotovolta´sche) zonne-energie, waterkracht en bio-energie. Daarnaast zijn er bronnen van duurzame energie die warmte produceren. Te denken valt hierbij aan aardwarmte, (thermische) zonne-energie en warmtepompen (omgevingsenergie).

Momenteel wordt drie procent van de Nederlandse energievoorraad gewonnen uit duurzame bronnen. De overheid streeft ernaar om dit percentage in 2020 te laten oplopen tot 10%.

Waarom duurzame energie?
Toenemende vervuiling
De Nederlandse energieconsumptie zal naar verwachting tijdens de komende decennia blijven groeien. Door de productie en consumptie van fossiele brandstoffen zal ook de uitstoot van schadelijke gassen toenemen. Fossiele brandstoffen zorgen met name voor de uitstoot van CO2, dat het broeikaseffect versterkt; en van stikstofoxiden en zwaveldioxide, die zorgen voor verzuring van lucht, water en bodem. Gebruik van duurzame energie vermindert de uitstoot van schadelijke stoffen.

Uitputting van voorraden fossiele energie
Hoewel de nu bekende voorraden van aardgas, aardolie en steenkolen nog toereikend zijn voor tientallen jaren, raken de meeste in de loop van de 21ste eeuw uitgeput. Als we niet tijdig zoeken naar alternatieve energiebronnen, dan zullen de energieprijzen steeds verder stijgen en zal Nederland steeds afhankelijker worden van buitenlandse leveranciers.

Economische redenen
Omdat de voorraad fossiele brandstoffen uitgeput zal raken, is het nu al belangrijk om te investeren in duurzame energiebronnen. Na 2020 zal het gebruik van duurzame energie naar verwachting sterk toenemen. De productie van duurzame energie, en de kennis die men ontwikkelt door onderzoek ernaar te doen, zal in de toekomst een belangrijk exportartikel worden.
Bron: www.milieuloket.nlNieuwe subsidie duurzame energie vanaf 2008
dinsdag 17 juli 2007

De ministerraad heeft ingestemd met het Ontwerpbesluit stimulering duurzame energieproductie van minister Van der Hoeven (EZ). De regeling wordt gezien als opvolger van de subsidieregeling voor duurzame energie (MEP). Het gaat om subsidie aan investeerders in hernieuwbare elektriciteit, hernieuwbaar gas en warmtekrachtkoppeling. De nieuwe regeling heeft een maximumbudget, dus er bestaat geen kans op overschrijdingen, maar zij biedt ook zekerheid voor investeerders.

De oude MEP-regeling was eerder stopgezet, omdat de doelstellingen voor duurzame energie (9% in 2010), gehaald zouden gaan worden. Met de nieuwe doelstelling om in 2020 minimaal 20% van ons energieverbruik duurzaam te laten zijn, wordt het weer noodzakelijk om een nieuwe regeling op te zetten. Om in aanmerking te komen voor subsidie zal het kabinet letten op een aantal zaken:

- kosteneffectieve stimulering van groene stroom wordt van belang geacht
- projecten voor groene biomassabrandstof maken meer kans
- het kabinet verstrekt subsidie zodanig dat meerdere soorten duurzame energie worden gestimuleerd
- innoverende projecten voor duurzame energie worden extra gestimuleerd

Het kabinet probeert zoveel mogelijk zekerheid te geven voor investeerders. Dat kan door een constante opbrengst per geproduceerde energie-eenheid te garanderen. Daarvoor wordt het subsidietarief jaarlijks gecorrigeerd voor de energieprijs op de markt. De ministeriŰle regelingen zullen waarschijnlijk binnen een half jaar bekend worden gemaakt in de Staatscourant. De eerste aanvragen zouden dan in 2008 ingediend kunnen worden.

Bron: Staatscourant, 16 juli 2007

 
Duurzaam Verder