Subsidies voor windenergie, subsidieregelingen. In Nederland zijn er voor veel maatschappelijke ontwikkelingen subsidies om deze te realiseren. Zonder subsidies komen veel maatschappelijk ontwikkelingen niet van de grond.

 
 
 

Subsidie Windenergie

 
 
Naam subsidie: Subsidie Windenergie

Omschrijving: Diverse subsidies voor windenergie

Tags: Subsidie, windenergie, windmolens

Link: www.subsidiewindenergie.nl

Link2: www.windenergiesubsidie.nl

Terug naar het subsidie overzicht Ľ

Rotterdam, duurzame stad
Rotterdam is een van de toonaangevende steden in Nederland wat betreft duurzaamheid
www.010rotterdam.nl

 

Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE)
De SDE stimuleert de productie van duurzame energie en richt zich op bedrijven en (non-profit) instellingen. Duurzame energie wordt opgewekt uit schone, onuitputtelijke bronnen en heet daarom ook wel 'hernieuwbare energie'.

De SDE+ 2013 gaat 4 april 2013 open. Voor de SDE+ 2013 stelt de minister een budget van 3 miljard euro beschikbaar om projecten te ondersteunen. De publicatie van de ministeriŽle regelingen wordt eind januari 2013 verwacht. De systematiek van de SDE+ blijft in 2013 gehandhaafd:

Eťn integraal budgetplafond
Een maximum basisbedrag van 15 Äct/kWh voor duurzame elktriciteit, 103,5 Äct/Nm3 voor groen gas en 41,7 Ä/GJ voor duurzame warmte
Gefaseerde openstelling
De vrije categorie
Nieuw in 2013 zijn:

Een extra fase van 8 Äct/kWh
Winddifferentiatie door een hoger aantal vollasturen in de vrije categorie voor wind op land < 6 MW en wind op land ≥ 6 MW
Bij geothermie het maximeren van de subsidiabele productie per doublet en
Een extra categorie voor diepere geothermie (dieper dan 2700 meter)
Voor vergisters samenvoeging hubs en solo-installaties
Gebruik van bestaande ketel en warmtekrachtmotor wordt toegestaan bij vergisting en ketels voor vloeibare biomassa
Voor biomassa categorieŽn die moeten voldoen aan duurzaamheidscritera worden geen vloeibare biomassastromen uitgesloten
Eigen verbruik (niet van de productie-installatie zelf) wordt ook voor installaties met een bestaande SDE of SDE+-beschikking subsidiabel
De nieuwe categorieŽn: groen gas productie bij AWZI/ RWZI, mestmonovergisters groen gas en WKK, renovatie van bestaande waterkrachtinstallaties met nieuwe turbine
Lees meer over de openstelling en de contouren van de SDE+ 2013 in het nieuwsbericht en in de kamerbrief van 10 december 2012 van minister Kamp.

SDE+ 2012
Toekenning van nieuwe aanvragen is niet meer mogelijk, omdat het budget voor 2012 is uitgeput. De SDE+ 2012 sluit op 27 december 2012 om 17:00 uur. Formeel kunnen er tot en met 27 december 2012 nog subsidieaanvragen worden ingediend. Voorlopig blijft de informatie over de SDE+ 2012 beschikbaar. Na publicatie van de ministeriŽle regelingen voor de SDE+ 2013 in de Staatscourant wordt de informatie op deze website geactualiseerd.

Subsidieregeling Zonnepanelen voor particulieren
Op maandag 2 juli 2012 is een nieuwe regeling voor zonnepanelen geopend. Wilt u als particulier subsidie aanvragen voor zonnepanelen, ga dan naar de Subsidieregeling Zonnepanelen. Deze subsidieregeling is geen onderdeel van de SDE+.

Gemeentelijk beleid windenergie op land
Gemeenten kunnen zelf klimaat- en energiebeleid ontwikkelen en hierin bepalingen opnemen over windenergie. Ook kan een gemeente in bestemmingsplannen al rekening houden met potentiŽle windenergieprojecten.

Niet alle gemeenten zien mogelijkheden voor windenergieprojecten op hun grondgebied. Bezwaren van omwonenden of de aanwezigheid van natuurgebieden kunnen voor de lokale politiek reden zijn om geen windenergieprojecten uit te voeren.

Provincie bevoegd gezag
Het kan zijn dat de gemeente moet meewerken aan windenergiebeleid dat door de provincie is opgelegd. Sinds de in werking treding van de Crisis- en herstelwet (maart 2010) zijn de ProvincialeStaten verplicht om via een provinciaal inpassingsplan windmolenparken (5-100 MW) in te passen. Dit is uitsluitend het geval als een gemeente een verzoek van een initiatiefnemer heeft gekregentot wijziging van een bestemmingsplan en dit heeft afgewezen. De provincie neemt in dit geval het bevoegd gezag van de gemeente over.

Klimaatakkoord VNG
Al in 2007 sloten de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en het rijk een Klimaatakkoord. Daarin is afgesproken dat rijk en gemeenten bevorderen dat het aandeel duurzame energie in 2020, 20% is. Hiervoor is onder meer een verdubbeling van het vermogen van windenergie ten opzichte van 2007 nodig. De VNG ondersteunt gemeenten bij de realisatie van windenergie. Dit gebeurt door het Themateam Duurzame energieproductie. Dit themateam bestaat uit bestuurders en ambtenaren van gemeenten die ervaring hebben met duurzame energie. Zij geven adviezen en handige tips uit de praktijk. Het themateam wordt verder onder andere ondersteund door medewerkers van Agentschap NL en het ministerie van VROM.
Bron: agentschapnl.nl